പ്രമേഹരോഗിയുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണക്രമം|diabetic Diet|prameham|diabetic Control Tips|be Healthy.